خانهالگوریتم SRTF سیستم عامل

الگوریتم SRTF سیستم عامل

الگوریتم SRTF سیستم عامل

الگوریتم SRTF سیستم عامل

توضیح الگوریتم srtf یا (shortest remaining time first) :

الگوریتم نخست کوتاهترین زمان باقیمانده یک روش براي زمانبندي فرآیند ها می باشد در این الگوریتم در هر
مرحله فرایندي براي پردازش انتخاب میشود که زمان لازم براي پردازش (البته زمان باقیمانده چرا که ممکن است
کمی از پردازش روي آن انجام شده باشد) براي آن فرایند کمتر باشد.

همواره وقتی فرایندي براي پردازش انتخاب میشود این پردازش تا زمانی که فرایند دیگري وارد صف نشده است
بدون بررسی زمان باقیمانده براي پردازش فرایند هاي موجود در صف ادامه میابد چرا که میدانیم فرایندي که هم
اکنون در صف است زمان کوتاهتري نسبت به فرایند هاي موجود در صف داشته که براي پردازش انتخاب شده
است و رفته رفته چون پردازش روي ان انجام میشود همواره کوتاهترین زمان را نسبت به بقیه فرایند هاي موجود
در صف دارد مگر اینکه فرایند جدید در حین پردازش وارد صف شود در این صورت لازم است بررسی انجام شود
تا اگر فرایند وارد شده به صف زمان پردازش کمتري نسبت به فرایند موجود در پدازنده داشته باشد براي پردازش
انتخاب شود
همانطور که از توضیحات میشود فهمید این الگوریتم ویژگی قبضه کردن را دارد یعنی فرایندي که در حال پردازش
است ممکن است از پردازش خارج شده (به اصطلاح قبضه شود) و فرایند دیگري براي پردازش وارد پردازنده شود
این الگوریتم میتواند پدیده گرسنگی را تجربه کند چرا که اگر به طور مداوم فرایند هایی با زمان پردازش کوتاه
وارد صف شوند فرایند هایی با زمان بزرگتر همچنان در صف باقی می مانند تا کوتاهتر ها به اتمام برسند و این
یعنی گرسنگی در الگوریتم وجود دارد
یکی دیگر از ویژگی هاي این الگوریتم عدم امکان پیاده سازي این الگوریتم است چرا که براي پیاده سازي و
استفاده از ان زمان لازم براي پردازش هر فرایند بایستی از قبل معلوم باشد که این امکان پذیر نیست لذا تنها در
صورتی میتوان از این الگوریتم استفاده کرد که زمان لازم براي پردازش هر فرایند از قبل تعیین و مشخص باشد.
براي پیاده سازي برنامه این الگوریتم از زبان سطح بالاي ++C استفاده میکنیم همچنین براي پیاده سازي صف
از ارایه هاي پویا (vector (استفاده خواهیم کرد همچنین براي پیاده سازي فرایند ها از کلاسی به نام p استفاده
میکنیم که ویژگی هاي فرایند ها را در آن پیاده سازي خواهیم کرد.

RIAL 120,000 – خرید
امتیاز به این مقاله
نویسنده

hadimaxis1989@gmail.com