خانهزمان بندی صف بازخوردی چند سطحی MLFQ

زمان بندی صف بازخوردی چند سطحی MLFQ

زمان بندی صف بازخوردی چند سطحی MLFQ

زمان بندی صف بازخوردی چند سطحی MLFQ

زمان بندی صف بازخوردی چند سطحی (Queue Feeback Multilevel(
MLFQ

زمان بندی MLFQ ، یک زمانبندی غیر انحصاری ، به فرآیند ها اجازه می دهد تا از صفی به صف دیگر
منتقل شوند. فرایندی که زیاد CPU را در اختیار داشته به صف کم اولویت تر می رود و فرایند O/I
bound و محاوره ای به صف با اولویت باالتر می رود و فرایندی که زیاد در صف با اولویت پایین بوده
به صف با اولیوت باالتر می رود،یعنی کهنگی )سالمندی( از ایجاد گرسنگی جلوگیری می کند.
هنگامی به سراغ فرایند های یک کالس می رویم که صف تمامی کالس های باالتر از آن خالی باشد.
چنانچه مشغول پردازش فرایند ها در یکی از صف های پایین تر باشیم و فرایند جدیدی وارد صف اول
شود ، باید به صف اول بازگردیم و اجرای فرایندهای بعدی صف جاری خودداری کنیم

مزایای الگوریتم MLFQ :

 تضمین زمان پاسخ مطلوب برای کارهای کوچک
 کاهش لگاریتمی نرخ تعویض متن
 اهمیت دادن به کار های محدود به O/I
 قابلیت پیاده سازی
 اهمیت دادن به کارهای کوچک بدون نیاز به دانستن زماتن سرویس فرایند از قبل یا نیاز به
تخمین آنها
معایب و نقاط ضعف الگوریتم MLFQ:
 گرسنگی کارهای طوالنی
 پیچیدگی
 میانگین زمان پاسخ و انتظار باال
مثال: زمانبندی صف بازخوردی چند سطحی (MLFQ (با 3 صف )0 تا2 )را در نظر بگیرد. صف اول از
روش RR با کوانتوم 8 میلی ثانیه و صف دوم نیز از روش RR با کوانتوم 16 میلی ثانیه و صف آخر ار
روش FCFS استفاده می کند. زمانبندی ابتدا تمامی فرایند های موجود در صف 0 را اجرا می کند. اگر
صف 0 خالی بود فرایند های صف 1 اجرا می شود و اگر صف 0 و 1 خالی بود ، فرایند صف 2 اجرا میشود.
فرایند های تازه وارد در صف 0 قرار می گیرد اگز در مدت 8 میلی ثانیه اجرای آن به پایان نرسد به
انتهای صف 1 می رود . به فرایند های موجود در ابتدای صف 1 ، کوانتوم زمانی 16 میلی ثانیه داده می
شود که اجرای آن در این مدت تمام نشود به صف 2 می رود اگر هر دو سف 0 و 1 خالی باشند ، فرایند
های صف 2 بر اساس FCFS اجرا می شوند. بنابراین فرایند های طوالنی به صف 2 می رود و به ترتیب
FCFS اجرا می شوند.

RIAL 125,000 – خرید
امتیاز به این مقاله
نویسنده

hadimaxis1989@gmail.com