خانهالگوریتم MFU

الگوریتم MFU

mfu

الگوریتم MFU

(MostFrequentlyUsed)
 این روش یک شمارنده برای هر صفحه استفاده می کند.
 هنگام نقص صفحه، صفحه ای برای خروج انتخاب می شود که
شمارندۀ بزرگتری داشته باشد!
 در واقع ایدۀ این الگوریتم این است که صفحه ای که شمارندۀ
بزرگتری دارد، به اندازۀ کافی در حافظه بوده است و باید شانس
استفاده شدن به دیگران داده شود.

 

RIAL 120,000 – خرید
امتیاز به این مقاله
نویسنده

hadimaxis1989@gmail.com