خانه (صفحه 2)

بایگانی

 توضیح الگوریتم LRU : الگوریتم LRU سیستم عامل یا سیاست اخیراً کمتر استفاده شده میباشد که میزان استفاده صفحات را در یک بازه زمانی کوتاه پیگیری میکند یده اصلی LRU آن است که صفحاتی که در چند لحظه گذشته به شدت مورد استفاده قرار گرفتهاند، در