الگوریتم بهینه جایگزینی صفحه Optimal

الگوریتم بهینه جایگزینی صفحه Optimal

الگوریتم بهینه جایگزینی صفحه Optimal الگوریتم های جایگزینی صفحه )Algorithms Replacement Page) در یک سیستم چند برنامه ای که از بخش بندی پویا استفاده می کند زمانی خواهد رسید که تمام فرآیند های موجود در حافظه اصلی در حالت مسدود قرار دارند . در این حالت، سیستم عامل یکی از فرآیند های داخل حافظه اصلی را خارج می کند تا فضای کافی برای فرآیندی جدید یا یک فرآیند آماده و معلق ایجاد شود. در این حالت سیستم عامل باید فرایندی که…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

الگوریتم least recently used

توضیح الگوریتم least recently used : اخیرا میباشد که میزان استفاده صفحات را در یک بازه ً الگوریتم LRU یا سیاست کمتر استفاده شده زمانی کوتاه پیگیری میکند یده اصلی LRU آن است که صفحاتی که در چند لحظه گذشته به شدت مورد استفاده قرار گرفتهاند، در چند لحظه آینده ھم به شدت مورد استفاده خواھند بود. در این الگوریتم وقتی که یک نقص صفحه اتفاق میافتد، صفحهای از حافظه خارج میشود که نسبت به دیگر صفحات، مدت طولانیتری ً…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

الگوریتم Round robin :

توضیح الگوریتم Round robin : ً استفاده میشوند، قطعات زمانی در الگوریتم RR یا سیاست نوبت چرخشی پارامترھایی که عموما ھستند که به ھر فرایند بخش یکسان و به صورت ترتیب چرخشی انتساب داده میشود، تمام فرایندھا بدون اولویت در نظر گرفته میشوند.(که به اجرای چرخشی معروف است) زمان بندی RRساده، پیاده سازی آسان و بدون قحطی است زمان بندی فرایندھا به صورت منصفانهاست، یک زمان ً گیرد. به ھر کار یک قطعه زمانی یا کوانتوم) توسط cpu اجازه داده…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

الگوریتم MFU

mfu

(MostFrequentlyUsed)  این روش یک شمارنده برای هر صفحه استفاده می کند.  هنگام نقص صفحه، صفحه ای برای خروج انتخاب می شود که شمارندۀ بزرگتری داشته باشد!  در واقع ایدۀ این الگوریتم این است که صفحه ای که شمارندۀ بزرگتری دارد، به اندازۀ کافی در حافظه بوده است و باید شانس استفاده شدن به دیگران داده شود.  

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

زمان بندی صف بازخوردی چند سطحی MLFQ

زمان بندی صف بازخوردی چند سطحی MLFQ

زمان بندی صف بازخوردی چند سطحی (Queue Feeback Multilevel( MLFQ زمان بندی MLFQ ، یک زمانبندی غیر انحصاری ، به فرآیند ها اجازه می دهد تا از صفی به صف دیگر منتقل شوند. فرایندی که زیاد CPU را در اختیار داشته به صف کم اولویت تر می رود و فرایند O/I bound و محاوره ای به صف با اولویت باالتر می رود و فرایندی که زیاد در صف با اولویت پایین بوده به صف با اولیوت باالتر می رود،یعنی کهنگی…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

الگوریتم سیستم عامل Clock

ایگوریتم ساعت

الگوریتم ساعت هم بر اساس الگوریتم FIFO است، اما از الگوریتم شانس دوم موثرتر است. زیرا لازم نیست صفحات به طور مدام در انتهاي صف گذاشته شوند. اما کارکرد اصلی آن مشابه الگوریتم شانس دوم است. الگوریتم ساعت، یک لیست حلقوي از صفحات را در حافظه نگه میدارد. «عقربه» ساعت هم به آخرین صفحه بررسی شده اشاره میکند. اگر یک نقص صفحه رخ دهد و قاب خالی هم در حافظه وجود نداشته باشد، آنگاه بیت دستیابی در صفحهاي که عقربه…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

الگوریتم SRTF سیستم عامل

الگوریتم SRTF سیستم عامل

توضیح الگوریتم srtf یا (shortest remaining time first) : الگوریتم نخست کوتاهترین زمان باقیمانده یک روش براي زمانبندي فرآیند ها می باشد در این الگوریتم در هر مرحله فرایندي براي پردازش انتخاب میشود که زمان لازم براي پردازش (البته زمان باقیمانده چرا که ممکن است کمی از پردازش روي آن انجام شده باشد) براي آن فرایند کمتر باشد. همواره وقتی فرایندي براي پردازش انتخاب میشود این پردازش تا زمانی که فرایند دیگري وارد صف نشده است بدون بررسی زمان باقیمانده…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

الگوریتم HRRN سیستم عامل

نحوه عملکرد الگوریتم HRRN  یا  Highest response ratio next  : در الگوریتم HRRN پردازنده همواره فرآیندي را براي پردازش انتخاب میکند که حاصل عبارت s/w مقدار بیشتري داشته باشد W :میزان زمان انتظار که برابر است با: زمان فعلی – زمان ورود S :مدت زمان لازم براي سرویس: زمان سرویس ویژگی هاي الگوریتمHRRN  : 1 .انحصاري است ( مناسب براي سیستم هاي دسته اي میباشد ولی براي سیستم هاي تعاملی مناسب نیست ) 2 .به کارهاي کوچک نسبتا اهمیت میدهد.…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

الگوریتم fifo یا fsfc سیستم عامل

توضیح الگوریتم fifo یا (first input first output) : سیاست خروج به ترتیب ورود با قاب های صفحه تخصیص یافته به فرآیندها, مانند یک میانگیر مدور رفتار می­کند و صفحه ها را در یک روش نوبت گردشی خارج می­کند. بنابر این یکی از ساده­ترین سیاست­های جایگزینی صفحه برای پیاده­سازی است. الگوریتم fifo به زبان سی شارپ و دارای فایل داکیومنت می باشد

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

الگوریتم LRU سیستم عامل

الگوریتم LRU سیستم عامل

 توضیح الگوریتم LRU : الگوریتم LRU سیستم عامل یا سیاست اخیراً کمتر استفاده شده میباشد که میزان استفاده صفحات را در یک بازه زمانی کوتاه پیگیری میکند یده اصلی LRU آن است که صفحاتی که در چند لحظه گذشته به شدت مورد استفاده قرار گرفتهاند، در چند لحظه آینده ھم به شدت مورد استفاده خواھند بود. در این الگوریتم وقتی که یک نقص صفحه اتفاق میافتد، صفحهای از حافظه خارج میشود که نسبت به دیگر صفحات، مدت طولانیتری بلااستفاده بوده…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری