بایگانی

فروشگاه اینترنتی هدف از طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی فروشگاه اینترنتی با اهداف مختلف انجام می شود اما به عنوان اصلی ترین هدف از طراحی فروشگاه اینترنتی ، می توانبه کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی اشاره کرد. طراحی فروشگاه اینترنتی یکی از شاخه های پرطرفدار طراحی سایت است که در

الگوریتم بهینه جایگزینی صفحه Optimal الگوریتم های جایگزینی صفحه )Algorithms Replacement Page) در یک سیستم چند برنامه ای که از بخش بندی پویا استفاده می کند زمانی خواهد رسید که تمام فرآیند های موجود در حافظه اصلی در حالت مسدود قرار دارند . در این حالت، سیستم عامل یکی

توضیح الگوریتم least recently used : اخیرا میباشد که میزان استفاده صفحات را در یک بازه ً الگوریتم LRU یا سیاست کمتر استفاده شده زمانی کوتاه پیگیری میکند یده اصلی LRU آن است که صفحاتی که در چند لحظه گذشته به شدت مورد استفاده قرار گرفتهاند، در چند

توضیح الگوریتم Round robin : ً استفاده میشوند، قطعات زمانی در الگوریتم RR یا سیاست نوبت چرخشی پارامترھایی که عموما ھستند که به ھر فرایند بخش یکسان و به صورت ترتیب چرخشی انتساب داده میشود، تمام فرایندھا بدون اولویت در نظر گرفته میشوند.(که به اجرای چرخشی معروف است) زمان

(MostFrequentlyUsed)  این روش یک شمارنده برای هر صفحه استفاده می کند.  هنگام نقص صفحه، صفحه ای برای خروج انتخاب می شود که شمارندۀ بزرگتری داشته باشد!  در واقع ایدۀ این الگوریتم این است که صفحه ای که شمارندۀ بزرگتری دارد، به اندازۀ کافی در حافظه بوده است

زمان بندی صف بازخوردی چند سطحی (Queue Feeback Multilevel( MLFQ زمان بندی MLFQ ، یک زمانبندی غیر انحصاری ، به فرآیند ها اجازه می دهد تا از صفی به صف دیگر منتقل شوند. فرایندی که زیاد CPU را در اختیار داشته به صف کم اولویت تر می رود

الگوریتم ساعت هم بر اساس الگوریتم FIFO است، اما از الگوریتم شانس دوم موثرتر است. زیرا لازم نیست صفحات به طور مدام در انتهاي صف گذاشته شوند. اما کارکرد اصلی آن مشابه الگوریتم شانس دوم است. الگوریتم ساعت، یک لیست حلقوي از صفحات را در حافظه نگه

توضیح الگوریتم srtf یا (shortest remaining time first) : الگوریتم نخست کوتاهترین زمان باقیمانده یک روش براي زمانبندي فرآیند ها می باشد در این الگوریتم در هر مرحله فرایندي براي پردازش انتخاب میشود که زمان لازم براي پردازش (البته زمان باقیمانده چرا که ممکن است کمی از پردازش

نحوه عملکرد الگوریتم HRRN  یا  Highest response ratio next  : در الگوریتم HRRN پردازنده همواره فرآیندي را براي پردازش انتخاب میکند که حاصل عبارت s/w مقدار بیشتري داشته باشد W :میزان زمان انتظار که برابر است با: زمان فعلی – زمان ورود S :مدت زمان لازم براي سرویس:

توضیح الگوریتم fifo یا (first input first output) : سیاست خروج به ترتیب ورود با قاب های صفحه تخصیص یافته به فرآیندها, مانند یک میانگیر مدور رفتار می­کند و صفحه ها را در یک روش نوبت گردشی خارج می­کند. بنابر این یکی از ساده­ترین سیاست­های جایگزینی