خانهالگوریتم Round robin :

الگوریتم Round robin :

الگوریتم Round robin :

توضیح الگوریتم Round robin :
ً استفاده میشوند، قطعات زمانی
در الگوریتم RR یا سیاست نوبت چرخشی پارامترھایی که عموما
ھستند که به ھر فرایند بخش یکسان و به صورت ترتیب چرخشی انتساب داده میشود، تمام
فرایندھا بدون اولویت در نظر گرفته میشوند.(که به اجرای چرخشی معروف است) زمان بندی
RRساده، پیاده سازی آسان و بدون قحطی است زمان بندی فرایندھا به صورت منصفانهاست، یک زمان
ً گیرد. به ھر کار یک قطعه زمانی یا کوانتوم) توسط cpu اجازه داده بند RR اشتراک زمانی را در نظر می
عموما
میشود) داده میشود، اگر یک کار تمام نشده باشد به وسیله آن وقفه داده میشود و آن کار دوباره در زمان
بعدی یک قطعه زمانی به فرایند اختصاص میدھد. اگر اشتراک زمانی نباشد یا کوانتومھا بزرگتر از سایز کارھا
باشند، یک فرایندی که کارھای بزرگ را تولید کردهاست نسبت به فرایندھای دیگر مورد توجه قرار خواھد گرفت.
برای پیاده سازی این الگوریتم ھمانند الگوریتم قبلی (LRU (از ارایه ھای پویا (وکتور) و کلاس استفاده میکنیم
زبان پیاده سازی نیز ++C در نظر گرفته شده است

RIAL 85,000 – خرید
امتیاز به این مقاله
نویسنده

hadimaxis1989@gmail.com