خانهالگوریتم LRU سیستم عامل

الگوریتم LRU سیستم عامل

الگوریتم LRU سیستم عامل

الگوریتم LRU سیستم عامل

 توضیح الگوریتم LRU :

الگوریتم LRU سیستم عامل یا سیاست اخیراً کمتر استفاده شده میباشد که میزان استفاده صفحات را در یک بازه زمانی کوتاه پیگیری میکند یده اصلی LRU آن است که صفحاتی که در چند لحظه گذشته به شدت مورد استفاده قرار گرفتهاند، در چند لحظه آینده ھم به شدت مورد استفاده خواھند بود. در این الگوریتم وقتی که یک نقص صفحه اتفاق میافتد، صفحهای از حافظه خارج میشود که نسبت به دیگر صفحات، مدت طولانیتری بلااستفاده بوده است. در حالی که به صورت تئوری الگوریتم LRU میتواند تقریباً به اندازه الگوریتم بھینه کارایی داشته باشد، پیادهسازی آن در عمل مشکل است. تعدادی روش پیادهسازی برای این الگوریتم وجود دارد که سعی میکنند ھزینه پیادهسازی را کاھش دھند، بدون اینکه افت قابل توجھی در کارایی الگوریتم ایجاد شود.

پرھزینهترین روش، استفاده از یک لیست پیوندی است که تمام صفحات موجود در حافظه را در بر میگیرد. در انتھای این لیست، صفحاتی با کمترین میزان استفاده قرار دارند و در ابتدای لیست ھم صفحاتی با بیشترین میزان استفاده قرار دارند. مشکل اصلی این گونه پیادهسازی این است که صفحات موجود در لیست باید در ھر بار دستیابی به حافظه در لیست جابجا شوند که عملی بسیار ھزینه بر است.

بنابراین برای پیاده سازی از یک کلاس به نام Page که دارای شماره و یک عدد برای نشان دادن اولویت و ھمچنین از ارایه ھای پویا یعنی وکتور برای پیاده سازی این الگوریتم استفاده کردیم

فایل الگوریتم LRU به زبان C++ است و دارای فایل کامل داکیومنت می باشد

RIAL 120,000 – خرید
امتیاز به این مقاله
نویسنده

hadimaxis1989@gmail.com