خانهالگوریتم HRRN سیستم عامل

الگوریتم HRRN سیستم عامل

الگوریتم HRRN سیستم عامل

نحوه عملکرد الگوریتم HRRN  یا  Highest response ratio next  :

در الگوریتم HRRN پردازنده همواره فرآیندي را براي پردازش انتخاب میکند که حاصل عبارت s/w مقدار بیشتري داشته باشد
W :میزان زمان انتظار که برابر است با: زمان فعلی – زمان ورود
S :مدت زمان لازم براي سرویس: زمان سرویس

الگوریتم HRRN سیستم عامل
ویژگی هاي الگوریتمHRRN  :

1 .انحصاري است ( مناسب براي سیستم هاي دسته اي میباشد ولی براي سیستم هاي تعاملی مناسب
نیست )
2 .به کارهاي کوچک نسبتا اهمیت میدهد. بنابراین اغلب میانگین زمان انتظار و برگشت آن مناسب نیست
3 .به کارهایی که زیاد منتظر شده اند نیز اهمیت میدهد و بنابراین فاقد قحطی است
4 .به دلیل انحصاري بودن لگوریتم و پرهیز از سوییچ هاي اضافی سرباز تعویض متن کم است
5 .مشکل پیاده سازي دارد. زیرا فقط در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که زمان اجراي کارها از قبل
مشخص باشند یا حداقل بتوانیم آن ها را تخمین بزنیم که البته در این صورت پیاده سازي دقیقی
نخواهیم داشت

RIAL 120,000 – خرید
امتیاز به این مقاله
نویسنده

hadimaxis1989@gmail.com