خانهالگوریتم بهینه جایگزینی صفحه Optimal

الگوریتم بهینه جایگزینی صفحه Optimal

الگوریتم بهینه جایگزینی صفحه Optimal

الگوریتم بهینه جایگزینی صفحه Optimal

الگوریتم بهینه جایگزینی صفحه Optimal

الگوریتم های جایگزینی صفحه )Algorithms Replacement Page)
در یک سیستم چند برنامه ای که از بخش بندی پویا استفاده می کند زمانی خواهد رسید که تمام فرآیند های
موجود در حافظه اصلی در حالت مسدود قرار دارند . در این حالت، سیستم عامل یکی از فرآیند های داخل
حافظه اصلی را خارج می کند تا فضای کافی برای فرآیندی جدید یا یک فرآیند آماده و معلق ایجاد شود. در
این حالت سیستم عامل باید فرایندی که قرار است جایگزین شود را انتخاب کند . در واقع جایگزینی درباره
انتخاب یک صفحه برای جایگزینی در زمانی که الزم است یک صفحه جدید به داخل آورده شود صحبت
می کند.
توضیح الگوریتم )Optimal: )
در این الگوریتم، صفحه ای جایگزین می شود که در آینده به مدت طوالنی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. در
واقع با این روش، صفحه ای را از حافظه حذف می کنیم که در آینده ، دیرتر از همه به آن نیاز خواهیم داشت.
این الگوریتم ، قابل اجرا نیست چون نیاز به پیش بینی آینده دارد. ولی به عنوان یک شاخص مقایسه برای الگوریتم
های دیگر استفاده می شود.
صفحاتی که از حافظه حذف و با صفحات جدید ، جایگزین می شود را به عنوان خطا صفحه )Faults )در نظر می
گیریم.

RIAL 75,000 – خرید
امتیاز به این مقاله
نویسنده

hadimaxis1989@gmail.com